Fundering Wegenbouw

Het minimaliseren van de zetting op drassige gronden is vaak het eerste probleem bij het construeren van wegen, fietspaden, bedrijfsterreinen en dergelijke. Voor constructies op samendrukbare grondlagen werd er in het verleden voor gekozen om óf die laag te overbruggen óf samen te persen en te draineren. Met schuimbeton kan men snel aan de slag volgens het zogenaamd 'evenwichts-principe'. Het lichte gewicht brengt, tezamen met de goede druk- en buigtreksterkte en stijfheid, de zettingsverschijnselen terug tot een minimum en voorkomt ongelijkmatige verzakkingen. Ook de restzetting en de daaraan gekoppelde dure reparatiemethoden behoren tot het verleden.

 

Dikwijls zal middels berekening moeten worden aangetoond op welk moment het schuimbeton voldoende draagkrachtig is om de puinfundering of de verharding aan te brengen. Het aanbrengen van de puinfundering geschiedt bij voorkeur volgens de methode "over de kop werken". Dit houdt in dat het werkmaterieel niet direct op de schuimbetonplaat rijdt, maar over het vooruit gestortte materiaal (puin).